July 15, 2010

Summertime Travels

Goodbye Tel Aviv...


Hello 115°F = 46°C
Arizona